Regulamin

 

 § 1. Postanowienia ogólne

1.    Sklep „Materié Collection” jest prowadzony za pośrednictwem Internetu przez Sabinę Grefling, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Sabina Grefling Materié”, z siedzibą w Polków- Daćbogi 30, 07-110 Grębków, NIP: 8133331527, REGON: 180838321.

2.    Sklep „Materié Collection” jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.materiecollection.com.

3.    Użyte w Regulaminie wyrazy rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie:

a)   Klient – podmiot korzystający z oferty Sklepu, w szczególności przeglądający dostępne w Sklepie Produkty lub zamawiający je;

b)   Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);

c)    Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

d)   Konto – elektroniczne konto Klienta w Sklepie, ułatwiające korzystanie z jego oferty, zakładane przez właściwy formularz dostępny w Sklepie;

e)   Koszyk – zestawienie Produktów wstępnie wybranych do zakupu przez Klienta, tworzące projekt Zamówienia. Funkcjonalność Koszyka umożliwia edytowanie jego zawartości, w szczególności liczby zamawianych Produktów;

f)     Polityka Prywatności – „Polityka Prywatności sklepu internetowego Materié Collection”, dostępna na stronie Sklepu;

g)   Produkt/Produkty – oferowane przez Sklep towary, widoczne na stronie Sklepu;

h)   Regulamin – niniejszy „Regulamin sklepu internetowego Materié Collection”;

i)     Sklep – sklep internetowy „Materié Collection”;

j)     Sprzedawca – Sabina Grefling, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Sabina Grefling Materié”, z siedzibą w Dawidach Bankowych (05-090) przy ul. Czerwonych Maków 36 lok. 2, NIP: 8133331527, REGON: 180838321;

k)   Umowa Sprzedaży – umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana drogą elektroniczną (internetowo) za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot stanowi odpłatne nabycie przez Klienta Produktu/Produktów;

l)     Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);

m) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane w sposób opisany w Regulaminie, którym zmierza on bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

                                                                                § 2. Wymagania techniczne

1.    Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania dostępnych Produktów oraz złożenia Zamówienia, niezbędne jest dysponowanie urządzeniem końcowym posiadającym dostęp do Internetu oraz najnowszą wersją przeglądarki internetowej Google ChromeMicrosoft Edge lub Mozilla Firefox, a także włączoną obsługą plików cookies.

2.    Do złożenia Zamówienia niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

                                                                                     § 3. Złożenie Zamówienia                    

1.    Złożenie Zamówienia następuje wyłącznie poprzez stronę internetową, na której prowadzony jest Sklep.

2.    Złożenie Zamówienia jest możliwe tylko przez pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dysponują adresem dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    Cena podana w zakładce Sklepu poświęconej danemu Produktowi nie obejmuje kosztów jego dostawy. Cena ta obejmuje zaś kwotę należnego podatku od towarów i usług (VAT).

4.    Klient może jednorazowo zamówić nie więcej niż 4 (cztery) sztuki tego samego Produktu w tym samym rozmiarze.

5.    Zamówienie jest składane poprzez łączne wykonanie przez Klienta następujących kroków: 

a)   Klient dokonuje wyboru Produktu, który zamierza nabyć, z zastrzeżeniem ust. 4; wskazuje także rozmiar lub inne przewidziane do określenia w zakładce poświęconej Produktowi cechy Produktu;

b)   każdy Produkt zaznaczony kliknięciem w przycisk „Dodaj do koszyka” trafia do Koszyka;

c)    po kliknięciu w ikonę Koszyka, a następnie przycisk „Zobacz koszyk” Klient przechodzi na stronę zawierającą wykaz zawartości Koszyka, stanowiący projekt Zamówienia; kliknięcie w przycisk „Zamówienie” powoduje z kolei bezpośrednie przejście na stronę podsumowującą Zamówienie. Ten sam skutek ma kliknięcie w przycisk „Potwierdź zamówienie” pod wykazem zawartości Koszyka;

d)   na stronie podsumowującej Zamówienie Klient podaje dane niezbędne do zakończenia procesu złożenia Zamówienia, tj. imię, nazwisko, adres (ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), a fakultatywnie także inne dane dotyczące Zamówienia, w szczególności adres dostawy, jeżeli różni się od adresu Klienta. Ponadto Klient wybiera rodzaj dostawy (wysyłki), której koszt jest podany bezpośrednio przy danym rodzaju dostawy, a także potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść, co stosownie do § 10 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Polityki Prywatności;

e)    jeżeli Klient dysponuje kuponem rabatowym, może skorzystać z niego, wpisując jego kod na stronie podsumowującej Zamówienie;

f)     kliknięciem w przycisk „Kupuję i płacę” Klient ostatecznie zatwierdza Zamówienie. Następnie Klient zostaje przekierowany do specjalnego modułu płatności dostawcy usługi „Przelewy24”, bądź dokonuje należność za zamówienie tradycyjnym przelewem bankowym . Należność obejmuje cenę zamówionego Produktu wraz z kosztem jego dostawy, tym samym stanowiąc cenę końcową.

6.    Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia wiadomością e-mail wysłaną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

7.    Niezwłocznie po dokonaniu płatności za Produkt/Produkty stanowiące przedmiot Zamówienia następuje zawarcie Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

8.    Jeżeli płatność za zamówione Produkty nie zostanie uiszczona przez Klienta, Zamówienie podlega anulowaniu bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów.

9.    Jeżeli Klient składa Zamówienie będąc zalogowanym na swoje Konto, dane opisane w ust. 5 lit. d uzupełniają się automatycznie w zakresie, w jakim są przypisane do Konta.

 

§ 4. Konto

1.    Założenie Konta oraz korzystanie z niego odbywa się bezpłatnie.

2.    Klient loguje się na swoje Konto poprzez specjalny formularz dostępny 
na stronie Sklepu, wpisując login oraz hasło.

3.    Rejestracja Konta następuje poprzez specjalny formularz dostępny 
na stronie Sklepu. Klient podaje w nim dane osobowe niezbędne do złożenia Zamówienia, o których mowa w § 3 Regulaminu, ustala także swoje hasło dostępu. Jeżeli nic innego nie wynika z informacji podanej w zakładce, w której odbywa się rejestracja, loginem przypisanym do Konta jest adres e-mail podany przez Klienta. Po zakończeniu rejestracji Sprzedawca wysyła Klientowi na podany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenie założenia Konta.

4.    Konto gromadzi podane przez Klienta dane niezbędne do złożenia Zamówienia, a także informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach, 
w tym tych zrealizowanych.

5.    Klient może w każdym czasie usunąć Konto albo zmienić dane przypisane 
do Konta, w szczególności hasło dostępu.

 

§ 5. Płatność

1.    Płatność środków należnych Sprzedawcy z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży jest możliwa wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, dokonywanym za pośrednictwem portalu „Przelewy24”, bądź tradycyjnym przelewem bankowym.

2.    Szczegółowe zasady korzystania z usług oferowanych przez „Przelewy24” regulują dokumenty dostępne na stronie internetowej tego podmiotu.

 

§ 6. Dostawa

1.    Dostawa (wysyłka) zamówionego Produktu jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem usługi kurierskiej, jedynie w formach widniejących jako dostępne na stronie podsumowującej Zamówienie.

2.    Dostawa może być dokonana tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    Cena dostawy jest doliczana do ceny wszystkich zamówionych danym Zamówieniem Produktów i jest widoczna dla Klienta podczas składania Zamówienia. Jeżeli tak przewidziano na stronie Sklepu, dostawa Produktów przekraczających wskazany próg cenowy jest bezpłatna.

4.    Produkt jest przekazywany podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie w ciągu 3 dni roboczych po zawarciu Umowy Sprzedaży. W razie jakichkolwiek opóźnień w przekazaniu Produktu dostawcy Sprzedawca kontaktuje się drogą e-mailową z Klientem, informując o przewidywanym nowym terminie przekazania Produktu dostawcy.

 

§ 7. Reklamacja

1.    Klient ma prawo do reklamacji zakupionego Produktu w przypadku, gdy posiada on wady w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu.

2.    Reklamacja może nastąpić drogą korespondencji elektronicznej (e-mailowo) 
na adres podany w § 11 ust. 2 lit. b Regulaminu. Wzór reklamacji jest dostępny na stronie Sklepu.

3.    Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. O jej uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu zawiadamia Klienta wiadomością e-mail.

4.    Sprzedawca zastrzega, że ze względów organizacyjnych rozpatrzenie reklamacji, w szczególności zwrot pieniędzy uiszczonych tytułem zwracanych Produktów, może nastąpić szybciej, w przypadku gdy Klient podał w wiadomości e-mail zawierającej reklamację numer Zamówienia, z którego pochodzi reklamowany Produkt.

5.    W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę Klient – stosownie do sposobu rozpatrzenia reklamacji – może być obowiązany do zwrotu reklamowanego Produktu na adres podany w § 11 ust. 1 lit. c Regulaminu.

 

§ 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, odbarwienia ani inne podobne zmiany w strukturze czy właściwości Produktów, wynikające z niezastosowania się przez Klienta lub inne osoby korzystające z Produktów do uwag zawartych w opisie danego Produktu (oznaczonym sformułowaniem „Szczegóły produktu” lub innym hasłem bliskoznacznym), widniejącym w zakładce Sklepu poświęconej danemu Produktowi, lub na metce doczepionej do Produktu.

2.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktu znane Klientowi w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie awarie ani inne zakłócenia funkcjonowania Sklepu, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności z przerw w dostawie prądu, niedozwolonego działania osób trzecich czy problemów technicznych związanych z niekompatybilnością urządzeń końcowych Klienta z wymaganiami technicznymi opisanym w § 2 Regulaminu.

4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy z realizacją Zamówienia, w tym dostawą, związane z podaniem przez Klienta nieprawidłowych danych.

5.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie w Sklepie przez Klienta fałszywych danych osobowych, w szczególności za podszywanie się Klienta pod inne osoby.

 

§ 9. Prawo odstąpienia

1.    Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach opisanych w Ustawie o prawach konsumenta.

2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się z dniem następującym po dniu dostawy Produktu Konsumentowi.

3.    Konsument może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia drogą korespondencji elektronicznej (e-mailowo) na adres podany w § 11 ust. 1 lit. b Regulaminu. Wzór oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia jest dostępny na stronie Sklepu i odpowiada wzorowi stanowiącemu załącznik do Ustawy o prawach konsumenta.

4.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Wszelkie uiszczone przez Konsumenta należności podlegają zwrotowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia. Zwrot należności następuje w formie przelewu, analogicznie do sposobu uiszczenia środków przez Konsumenta.

5.    Sprzedawca zastrzega, że ze względów organizacyjnych, w przypadku gdy Konsument poda w oświadczeniu o skorzystaniu z prawa odstąpienia lub w wiadomości e-mail stanowiącej jego nośnik (w szczególności w temacie e-maila) właściwy numer Zamówienia, zwrot pieniędzy może nastąpić szybciej.

6.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument zobowiązany jest w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia przesłać Produkt stanowiący przedmiot Zamówienia na adres podany w § 11 ust. 1 lit. c Regulaminu, na własny koszt.

7.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Konsumenta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości Produktu objętego Umową Sprzedaży, od której odstąpiono, jeżeli był on używany w sposób wykraczający poza zwykłe sprawdzenie.

 

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych

1.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

2.    Akceptując Regulamin, Klient akceptuje również Politykę Prywatności.

                                                                               § 11. Kontakt ze Sprzedawcą

1.    Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:

a)   poprzez dostępny na stronie Sklepu „Formularz kontaktowy”;

b)   e-mailowo: pod adresem biuromaterie@gmail.com;

c)   telefonicznie: pod numerem 66 99 76 760.

2.    Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą jest możliwy wyłącznie od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1.    W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie oraz Polityce Prywatności znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany są skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu i obejmują wyłącznie Umowy Sprzedaży zawarte po ich wejściu w życie.

3.    Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, składając skargę za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne 
na stronach internetowych oraz w siedzibach właściwych podmiotów, 
w szczególności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej czy organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów jako swym statutowym zadaniem.

Dołącz do naszego newslettera

I dowiedz się jako pierwsza o nowościach, promocjach oraz kolekcjach Materie Collection.