Polityka prywatności

Preambuła

·       Niniejsza „Polityka Prywatności sklepu internetowego Materié Collection”, zwana dalej „Polityką Prywatności”, określa:

a)   zasady, na jakich są przetwarzane dane osobowe Klienta, a także omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

b)   zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach końcowych Klienta za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Klienta.

·       Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Sklepowi swoje dane osobowe, w tym Klientów oraz kontrahentów i ich pracowników, deklaruje się, że pozyskane dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo.

·       Chcąc zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania, niniejszym przedstawia się obowiązujące w Sklepie zasady ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, ustanowione w szczególności na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”).

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca – Sabina Grefling, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Sabina Grefling Materié”, z siedzibą w Polków- Daćbogi 30, 07-110 Grębków, NIP: 8133331527, REGON: 180838321.

2.    Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie dane zgromadzone w formie elektronicznej są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, zaś dane zgromadzone w formie papierowej – w zabezpieczonych miejscach, strzeżonych przed dostępem osób nieuprawnionych.

3.    Wszelkie terminy zapisywane wielką literą, które zostały zdefiniowane w Regulaminie, są interpretowane zgodnie z treścią Regulaminu.

4.    Sprzedawca szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych Klientów.

5.    Dane osobowe podawane we wszelkich formularzach dostępnych na stronie Sklepu są poufne i niewidoczne dla osób nieuprawnionych.

6.    Klient ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na stronie Sklepu, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich, wynalazczych i innych chronionych prawem uprawnień Sprzedawcy.

7.    Żaden element strony Sklepu nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

8.    Sprzedawca ani osoby będące autorami strony Sklepu nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty moralne czy finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na stronie Sklepu. Przepis ten nie znajduje zastosowania względem odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu i innych instytucji wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a bezpośrednio związanych z charakterem prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.

9.    Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w Polityce Prywatności lub Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 2. Przetwarzanie danych

1.    Sprzedawca przetwarza lub może przetwarzać dane osobowe udostępnione przez Klienta na stronie Sklepu w celu złożenia Zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), a także inne podane przez Klienta dane.

2.    Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia oraz zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

3.    Dane osobowe są przetwarzane:

a)   zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dotyczącymi ochrony danych osobowych;

b)   zgodnie z Polityką Prywatności;

c)    w zakresie i celu niezbędnym do realizacji złożonego Zamówienia oraz zawarcia Umowy Sprzedaży, zmiany Umowy Sprzedaży bądź jej rozwiązania, a także w celu przeprowadzenia procedury reklamacji bądź odstąpienia od Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d)   w zakresie i celu niezbędnym do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Klienta oraz Sprzedawcy lub osób trzecich, w tym na potrzeby ewentualnych sporów sądowych lub pozasądowego dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. d i f RODO).

4.    Każda osoba, której dotyczą przetwarzane przez Sprzedawcę dane, ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądania takie powinny być zgłoszone Sprzedawcy w dowolnej formie.

5.    Każda osoba, której dotyczą przetwarzane przez Sprzedawcę dane, ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie przewidzianej przez właściwe przepisy prawa.

6.    Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Sprzedawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuromaterie@gmail.com.

7.    Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności sądom czy organom ścigania.

8.    Usunięcie danych osobowych Klienta może nastąpić wskutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9.    Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom niż uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

a)   podmiotom obsługującym i utrzymującym system informatyczny Sprzedawcy, w szczególności obsługującym stronę Sklepu;

b)   podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą przy wykonaniu Umowy Sprzedaży lub umożliwiającym jej wykonanie, w szczególności świadczącym usługi kurierskie, pocztowe lub pośredniczącym w płatności;

c)    podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych czy prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

d)   sądom lub innym organom państwowym – na podstawie postanowienia sądu, organów ścigania lub w oparciu o inną wiążącą podstawę prawną.

11.Okresem przechowywania przetwarzanych danych osobowych jest okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży lub związanych z nią postępowań, w szczególności sądowych (w tym w ramach sądownictwa polubownego), podatkowych czy reklamacyjnych. Sprzedawca zastrzega sobie w szczególności prawo przechowywania przetwarzanych danych osobowych na czas trwania ww. postępowań.

 

§ 3. Pliki cookies

1.    Strona Sklepu używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie łączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Klient. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają tym samym korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2.    Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych przez stronę Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3.    Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony Sklepu, tak aby usprawniać funkcjonowanie strony Sklepu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

4.    Pliki cookies identyfikują Klienta, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując preferencje Klienta, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Cookies są stosowane w celu zagwarantowania najwyższego standardu wygody strony Sklepu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Sprzedawcę w celu optymalizacji działań.

5.    Na stronie Sklepu są lub mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:

a)   „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony Sklepu, w szczególności uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane na potrzeby funkcjonalności wymagających uwierzytelnienia w ramach strony Sklepu;

b)   pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa, w szczególności wykrywaniu nadużyć w zakresie uwierzytelniania na stronie Sklepu;

c)    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony Sklepu;

d)   „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i ewentualną personalizację strony Sklepu;

e)   „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6.    Klient ma w każdej chwili możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

2.    Zmieniona wersja Polityki Prywatności podlega opublikowaniu na stronie Sklepu, a jej nowe postanowienia dotyczą wyłącznie danych osobowych zebranych po opublikowaniu zmian.

Dołącz do naszego newslettera

I dowiedz się jako pierwsza o nowościach, promocjach oraz kolekcjach Materie Collection.