https://materiecollection.com


Zwroty

1.    

 

Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach opisanych w Ustawie o prawach konsumenta.

2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się z dniem następującym po dniu dostawy Produktu Konsumentowi.

3.    Konsument może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia drogą korespondencji elektronicznej (e-mailowo) na adres podany w § 11 ust. 1 lit. b Regulaminu. Wzór oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia jest dostępny na stronie Sklepu i odpowiada wzorowi stanowiącemu załącznik do Ustawy o prawach konsumenta.

4.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Wszelkie uiszczone przez Konsumenta należności podlegają zwrotowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia. Zwrot należności następuje w formie przelewu, analogicznie do sposobu uiszczenia środków przez Konsumenta.

5.    Sprzedawca zastrzega, że ze względów organizacyjnych, w przypadku gdy Konsument poda w oświadczeniu o skorzystaniu z prawa odstąpienia lub w wiadomości e-mail stanowiącej jego nośnik (w szczególności w temacie e-maila) właściwy numer Zamówienia, zwrot pieniędzy może nastąpić szybciej.

6.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument zobowiązany jest w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia przesłać Produkt stanowiący przedmiot Zamówienia na adres podany w § 11 ust. 1 lit. c Regulaminu, na własny koszt.

7.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Konsumenta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości Produktu objętego Umową Sprzedaży, od której odstąpiono, jeżeli był on używany w sposób wykraczający poza zwykłe sprawdzenie.

 

FORMULARZ ZWROTU (POBIERZ)


Adres zwrotu:

Sabina Grefling MATERIÉ

Ul. Czerwonych Maków 36 lok.2

05-090 Dawidy Bankowe